महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागात 717 जागांसाठी भरती.

लघुलेखक, लघुटंकलेखक,जवान,जवान नि वाहनचालक, चपराशी या पदांसाठी होणार भरती..

शिक्षण -  कमीत कमी ७ वि ते १० वि पास.. लघुलेखक, लघुटंकलेखक पदासाठी टायपिंग ची आवश्यकता 

                       पगार                १५००० ते १३२३००                                      व इतर भत्ते