MPSC मार्फत 7510 पदांसाठी भरती... बघा कोण कोणती पदे ????

mpsc मार्फत महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा. घेनेत येणार असून त्यासाठी पुढील प्रमाणे पदे असतील.

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 

पदसंख्या - 06

कर सहाय्यक  गट – क

पदसंख्या - 468

तांत्रिक सहाय्याक गट – क

पदसंख्या - 1

तांत्रिक सहाय्याक गट – क

पदसंख्या - 1